آئئن نامه جدید داروخانه ها

1391/12/21 0:0

جهت دریافت فایل آیین نامه جدید اینجا را کلیک کنید

 

 

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 21 (از آیین نامه ها)

مسئول فنی می تواند در غیاب خود داروساز واجد شرایط دیگری را طبق ضوابط به عنوان قائم مقام با تعیین ساعات و ایام حداکثر به مدت سه ماه در یکسال به دانشگاه معرفی نماید . در صورتیکه مدت غیبت بیش از سه ماه به طول بیانجامد ، تمدید مدت برای حداکثر سه ماه دیگر با نظر کمیسیون قانونی دانشگاه بلامانع خواهد بود . در صورت تداوم غیبت پس از گذشت شش ماه معرفی مسئول فنی واجد شرایط توسط مؤسس داروخانه به دانشگاه جهت صدور پروانه مسئولیت فنی جدید الزامی است .
تبصره –در موارد فوری که مسئول فنی فرصت معرفی داروساز جانشین را به دانشگاه به عنوان قائم مقام ندارد، مسئول فنی می تواند حداکثر برای مدت سه روز یکی از داروسازان واجد شرایط را طبق ضوابط جانشین خود نماید . در هر صورت موضوع بایستی در اسرع وقت به اطلاع دانشگاه برسد . استفاده از این تبصره در هر سال نباید در مجموع بیش از سه مرتبه باشد .

ماده 22 (از آیین نامه ها)

مسئول فنی نمی تواند مسئولیت فنی بیش از یک مؤسسه یا مرکز پزشکی را در یک زمان به عهده داشته باشد .
تبصره 1– در صورتیکه مؤسس داروساز باشد ، مجاز به قبول مسئولیت فنی داروخانه دیگری در ساعات فعالیت داروخانه خود نخواهد بود .
تبصره 2- موسس بایستی حداقل یک نوبت کاری مسئولیت فنی داروخانه خود را تقبل نماید (به جز موارد استثناء با تایید کمیسیون قانونی دانشگاه).

ماده 23 (از آیین نامه ها)

میزان ساعات کار مسئول فنی حداکثر تا 12 ساعت در شبانه روز می باشد .
تبصره 1 –در مورد داروسازانی که غیر از مسئولیت فنی داروخانه به کار موظف دیگری اشتغال دارند حداکثر فعالیت به عنوان مسئول فنی داروخانه هشت ساعت در شبانه روز است .
تبصره 2- پرداخت دستمزد به مسئول فنی و استفاده ازسایر مزایا نظیر مرخصی وغیره براساس ساعات کار مندرج در این آیین نامه و قرارداد فیمابین مسئول فنی و موسس و نیز برطبق ضوابط قانون کار صورت خواهد گرفت و انجمن داروسازان بر حسن اجرای مفاد این قرارداد نظارت خواهد کرد.

ماده 24 (از آیین نامه ها)

وظایف مؤسس داروخانه :
1- رعایت شئونات اسلامی ، اخلاقی و مسایل حرفه ای در داروخانه
2- اشراف بر امور داروخانه ( بغیر از وظایف مسئول فنی ) به طوریکه داروخانه بتواند فعالیت های خود را به نحو مطلوب ادامه دهد .
3- رعایت و اجرای نظریات و پیشنهادات فنی و بهداشتی مسئول فنی داروخانه
4- تدارک و تمهیدات لازم برای تجهیز فعالیت بهینه داروخانه
5- تامین وتدارک اقلام داروئی و مواد اولیه مورد نیاز ساخت داروهای ترکیبی ، شیر خشک ، مکملهای غذایی ، غذاهای کمکی شیرخواران ، فرآورده های آرایشی بهداشتی و لوازم مصرفی پزشکی مجاز از طریق شرکتهای معتبر مورد تایید وزارت طبق ضوابط و با نظارت مسئول فنی
6- تامین کادر فنی و خدماتی واجد شرایط در داروخانه طبق ضوابط
7- رعایت نظافت و بهداشت عمومی داروخانه
8- اجرا و رعایت کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملهای و تذکرات دانشگاه و وزارت و در صورت لزوم ابلاغ به کارکنان داروخانه
9- تامین لباس کار به رنگ مناسب ( مطابق ضوابط اعلام شده از سوی اداره کل )
10- پرداخت به موقع حقوق و مزایای مسئول فنی و کارکنان داروخانه طبق قرارداد منعقده و قوانین مربوطه از جمله قانون کار
11- افتتاح حساب بانکی و ارائه چک به شرکتهای پخش دارو تنها به نام خود و اعلام آن به شرکتهای پخش و سازمانهای بیمه گر جهت تنظیم گردش مالی داروخانه از طریق حساب فوق
12- همکاری با بازرسین دانشگاه ، اداره کل و معاونت
13- رفع نواقص و مشکلات ابلاغی داروخانه توسط دانشگاهها به نحویکه در ارزشیابی سالیانه داروخانه روند تلاش داروخانه به بهبود کیفیت خدمات ملموس باشد.
تبصره- علاوه بر وظایف مذکور در ماده 24 این آیین نامه موسس داروخانه پاسخگوی کلیه داروخانه می باشد.

ماده 25 (از آیین نامه ها)

وظایف مسئول فنی داروخانه :
مسئول فنی علاوه بر رعایت قوانین و مقررات موجود ملزم به رعایت ضوابط علمی و حرفه ای مربوطه میباشد .
1- حضور فعال در داروخانه در ساعات تعیین شده طبق پروانه مسئول فنی داروخانه
2- کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده طبق ضوابط و امضاء و ممهور نمودن آنها
3- عرضه داروهای بدون نسخه مطابق فهرست و ضوابط اعلام شده از سوی وزارت و ارائه راهنمائی داروئی جهت استفاده از آنها
4- رعایت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجویز شده با ارائه توضیحات لازم و تحویل بهداشتی آنها
5- بررسی موارد ابهام و در صورت لزوم جایگزینی اقلام در نسخ تجویزی ، پس از مشاوره با پزشک معالج
6- اعمال نظارت بر شرایط نگهداری داروها ،شکل ظاهری ،کیفیت فیزیکی و تاریخ مصرف و نحوه تدارک و عرضه داروها و اعلام اشکالات مشاهده شده در داروها برابر الگوی تعیین شده از طرف اداره کل
7- ساخت و ارائه داروهای ترکیبی طبق ضوابط با توجه به اصول علمی و فنی به نحوی که مانع سایر وظایف قانونی وی نگردد .
8- جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور فنی داروخانه
9-استفاده از روپوش سفید با نصب پلاک مشخصات
10- همکاری با بازرس یا بازرسین دانشگاه یا وزارت
11- تکمیل فرم ارزیابی فعالیت داروخانه طبق ضوابط و نگهداری در داروخانه جهت ارائه به بازرسین دانشگاه
12- تکمیل و ارسال پرسشنامه ها برای امور اطلاع رسانی و تحقیقاتی در ارتباط با برنامه تنظیم شده توسط وزارت بهداشت
13- نظارت بر اجرای Recall و انعکاس موارد بررسی جهت جمع آوری و عودت داروها طبق ضوابط
14- تلاش در جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به نحویکه روند بهبود در ارزشیابی سالانه داروخانه توسط دانشگاه ملموس باشد.

ماده 26 (از آیین نامه ها)

نحوه اخذ تعرفه خدمات دارویی داروخانه و نظارت بر آن:
الف)نحوه اخذ تعرفه :
تعرفه داروخانه بابت ارائه خدمات دارویی زیر و با رعایت قانون و مقررات جاری و ضوابط علمی و حرفه ای اخذ می گردد:
1. حضور فعال مسئول فنی در داروخانه
2. کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده با قید دستورات دارویی ضوابط علمی توسط مسئول فنی
3. کنترل نسخ و تطبیق داروهای تجویز شده با سن و جنس بیمار مسئول فنی
4. مشاوره با بیمار در حین ارائه نسخه از قبیل بررسی صحت دوزاژ تجویزی و عوارض جانبی داروها، تداخلات دارویی و در صورت لزوم بیماری زمینه ای، بارداری، شیردهی توسط مسئول فنی
5. عرضه داروهای بدون نسخه فهرست اعلام شده و راهنمایی دارویی مصرف آنها توسط مسئول فنی
6. رعایت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجویز شده با ارائه توضیحات لازم، برچسب زنی مناسب و تحویل بهداشتی آنها توسط مسئول فنی
7. بررسی ابهام داروهای تجویزی در نسخه و در صورت لزوم جایگزینی پس از مشاوره با پزشک معالج توسط مسئول فنی
8. نظارت بر شرایط نگهداری داروها، تاریخ مصرف و نحوه عرضه آنها توسط مسئول فنی
9. بررسی اشکالات مشاهده شده در داروها و گزارش به مراجع ذیربط توسط مسئول فنی
ب) نحوه نظارت:
1. نحوه نظارت بر شرایط مذکور جهت اخذتعرفه در داروخانه و مبالغ دریافتی بر عهده دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است
2. تعرفه های مصوب اعلام شده ازطرف وزارت بهداشت شامل همه بخش های دولتی وتعرفه های ابلاغ شده از طرف سازمان نظام پزشکی شامل بخش خصوصی می شود.
3. داروهای گیاهی دارای مجوز مشمول اخذ تعرفه داروهای OTC می باشند.
4. تعرفه فنی جهت بیماران بستری توسط داروخانه بیمارستانی فقط یکبار در روز اخذ می گردد.
5. در صورت واگذاری داروخانه بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی تعرفه بخش دولتی اخذ می گردد.
6. حق ساخت داروهای ترکیبی بصورت جداگانه محاسبه می شود.
7. هزینه فعالیت ها و خدماتی از قبیل مکانیزاسیون، بسته بندی مجدد و موارد مشابه توسط انجمن داروسازان ایران محاسبه و بعد از تایید سازمان نظام پزشکی ابلاغ خواهد شد.
8. سایر تخلفات مطابق مواد 29 و 35 این آیین نامه بررسی خواهد شد.

ماده 27 (از آیین نامه ها)

نظارت بر عملکرد داروخانه ها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است.

ماده 28 (از آیین نامه ها)

دانشگاه ها می توانند بخشی از وظایف اجرایی خود رادر رابطه با امور داروخانه ها مطابق ضوابط تعیین شده به سازمانهای صنفی مردم نهاد مرتبط واگذار نمایند.

ماده 29 (از آیین نامه ها)

چنانچه مؤسس داروخانه از مقررات موضوع این آئین نامه تخطی نماید :
در مرحله اول تذکر شفاهی با قید در گزارش بازرسی
در مرحله دوم اخطار کتبی با درج در پرونده توسط دانشگاه
در مرحله سوم در صورت تکرار تخلف ارجاع موضوع به مرجع قضایی ذیصلاح جهت تعلیق موقت یا دائم پروانه تاسیس داروخانه.
تبصره – در صورت بروز تخلفاتی که به تشخیص دانشگاه می تواند باعث به خطر افتادن سلامت مصرف کننده گردد نظیر نگهداری و فروش داروهای غیر مجاز و قاچاق و عرضه غیرمجاز دارو و ارائه خدمات بدون حضور مسئول فنی و غیره، با استناد به گزارش بازرسی و مدارک مستدل موضوع به کمیسیون قانونی دانشگاه ارجاع و تصمیم مقتضی در مورد تعلیق قرارداد داروخانه با شرکتهای پخش دارو و سازمانهای بیمه گر اتخاذ خواهد شد.

ماده 30 (از آیین نامه ها)

کلیه داروخانه ها در مدت تعیین شده نسبت به جمع آوری و عودت داروهایی که از سوی وزارت یا سایر مراکز ذیربط غیر قابل مصرف اعلام میگردد به شرکتهای پخش دارو اقدام کنند و از عرضه و فروش آنها خودداری نمایند. شرکت های توزیع نیز مکلف به جمع آوری و عودت این داروها هستند .

ماده 31 (از آیین نامه ها)

حداکثر ساعات کار موظف داروخانه های روزانه تمام وقت که فاصله زمانی آن توسط دانشگاه مربوطه تعیین خواهد شد ، دوازده ساعت و داروخانه های نیمه وقت حداکثر شش ساعت و در فاصله بین 8 صبح تا 10 شب می باشد .
تبصره 1-داروخانه های روزانه در مناطق و شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال هستند در ایام تعطیل رسمی و ساعات غیر موظف میبایست تعطیل باشند .
تبصره 2-در مناطقی که داروخانه شبانه روزی ندارد و یا تعداد داروخانه های شبانه روزی به حد کافی نباشد و یا در مقاطع زمانی خاص، داروخانه های روزانه دایر در محل موظفند طبق برنامه اعلام شده توسط دانشگاه به صورت کشیک نیاز دارویی بیماران را تامین نمایند.
تبصره 3- ساعات کار موظف داروخانه می بایستی در تابلویی درج و در محل قابل رؤیت مراجعه کنندگان نصب گردد .

ماده 32 (از آیین نامه ها)

تابلو و سر درب و نامگذاری داروخانه فقط باید به نام موسس و فاقد علائم تبلیغاتی باشد.

ماده 33 (از آیین نامه ها)

محل خاصی در داروخانه جهت اطلاع رسانی و نصب پوسترهای تبلیغاتی برای کلیه اقلام مجاز مشخص گردد و هرگونه تبلیغ با مجوز کمیسیون تبلیغ سازمان نظام پزشکی و رعایت مقررات مربوطه به تبلیغات پزشکی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، خوردنی و آشامیدنی مجاز است.

ماده 34 (از آیین نامه ها)

داروسازانی که با حضور فعال خود نقش موثرتری در ارتقاء کیفیت خدمات دارویی محل خدمت خود دارند از مزایای تشویقی پیش بینی شده در ضابطه مربوطه بهره مند خواهند شد.

ماده 35 (از آیین نامه ها)

چنانچه مسئول فنی داروخانه حداقل امتیازات حضور فعال و ارائه خدمات دارویی را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننماید:
در مرحله اول - تذکر شفاهی با قید گزارش بازرسی
در مرحله دوم - اخطار کتبی با درج در پرونده توسط دانشگاه
در مرحله سوم - در صورت ادامه تخلفات موضوع تعویض و استفاده از مسئول فنی موقت واجد شرایط
دیگر همراه با کاهش 20 درصد امتیاز یکسال کارکرد مسئول فنی و تعلیق صلاحیت فنی وی با نظر کمیسیون به داروخانه ابلاغ خواهد شد تا حداکثر ظرف مدت دو ماه موسس اقدام لازم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فنی خاطی به مراجع ذیصلاح ارسال گردد .

ماده 36 (از آیین نامه ها)

به استناد ماده 3 قانون و اصلاحیه های بعدی هر کس پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را به هر شکل اعم از اجاره و ... مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف دانشگاه تعطیل و پرونده متخلف به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد .همچنین قراردادهای محضری و سایر قراردادهای مکتوب بین موسس و هرشخص دیگر در خصوص واگذاری اختیارات موسس شامل ماده 3 قانون و مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن می گردد و پیگرد قانونی دارد.
تبصره 1- صدور هرگونه چک و تبادلات مالی داروخانه توسط شخص دیگر (به جز موسس) به منزله واگذاری داروخانه به غیر تلقی می شود.
تبصره 2- در موارد خاص و پس از ارائه مدارک و مستندات مربوطه و طرح موضوع و تایید کمیسیون قانونی معرفی فرد واجد شرایط طبق ضوابط توسط موسس جهت مدت مشخص و محدود بلامانع است.

ماده 37 (از آیین نامه ها)

ابلاغ مکاتبات و دستورالعمل ها به محل داروخانه که آدرس قانونی مؤسس می باشد ، با پست سفارشی یا درج در سایت اینترنتی مربوطه انجام خواهد شد .

ماده 38 (از آیین نامه ها)

در اجرای بندهای دوازده و سیزده ماده یک قانون وظایف و تشکیلات وزارت با متخلفین از مفاد الزامات این آئین نامه و ضوابط مربوطه برابر مقررات برخورد خواهد شد .

ماده 39 (از آیین نامه ها)

این آیین نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن و بندهای11 ، 12 و 13 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367در سی و نه ماده تدوین و به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه ضوابط و دستورالعملها، بخشنامه ها ، اصلاحیه های مغایر این آیین نامه و آیین نامه های قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد

 

عنوان قانون:

متن قانون:

 

 

ماده 1 (از آیین نامه ها)

شماره : 2311/د
تاریخ : 30/3/1389
تعاریف :
1- قانون : عبارت است از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحیه های بعدی آن
2- کمیسیون قانونی : عبارت است از کمیسیون امور داروخانه ها و توزیع مصرح در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مستقر در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت(کمیسیون مرکز) و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه (کمیسیون قانونی دانشگاه)
3- وزارت : عبارت است از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
4- معاونت : عبارت است از معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
5- اداره کل : عبارت است از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
6- دانشگاه : عبارت است از معاونت غذا و دارو دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که داروخانه مورد نظر زیر پوشش آن فعالیت می نماید .
7- ضوابط : عبارت است از مجموعه دستور العملهای مربوط به امور داروخانه ها که توسط معاونت غذا و دارو تهیه و ابلاغ میگردد .
8- موسس : فردی که صلاحیت وی جهت اخذ مجوز تاسیس داروخانه مطابق با این آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تایید کمیسیون قانونی رسیده و پروانه تاسیس داروخانه را دریافت نموده باشد .
9- مسئول فنی : عبارت است از دارو سازی که با اخذ پروانه مسئولیت فنی صادره از سوی دانشگاه مربوطه به وظایف قانونی خود در داروخانه عمل می نماید .
10- برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی : عبارت است از مدرکی که پس از تایید کمیسیون قانونی جهت داروسازان متقاضی که مدرک آنها از طرف دانشگاه مربوطه برای قبول مسئولیت فنی داروخانه ها بطور عام برای مدت مشخص صادر می گردد.

 

 

ماده 2 (از آیین نامه ها)

داروخانه مؤسسه ای است پزشکی که با اخذ مجوز از کمیسیون قانونی ، تاسیس و با داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات دارویی و عرضه دارو ، شیر خشک و مکملهای غذایی رژیمی ، غذاهای کمکی شیرخواران ، لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و ملزومات دارویی مجاز مبادرت می نماید .

 

 

ماده 3 (از آیین نامه ها)

هر شخص حقیقی در صورت نداشتن مجوز و پروانه تاسیس داروخانه و سایر مؤسسات و مراکز پزشکی با احراز شرایط صلاحیت موسس می تواند یک مجوز و پروانه تاسیس داروخانه مطابق ضوابط اخذ نماید.
تبصره 1- دانشگاه مکلف است مدارک متقاضیان تاسیس داروخانه را اخذ و در صورت واجد شرایط بودن طبق ضوابط و با توجه به نیاز منطقه و اولویت متقاضی جهت طرح به کمیسیون قانونی ارائه نماید.
تبصره 2- در صورت تقاضای تاسیس مشترک داروخانه توسط دو یا چند داروساز، طبق ضوابط مربوطه اقدام خواهد شد.

 

 

ماده 4 (از آیین نامه ها)

شرایط لازم برای بررسی صلاحیت مؤسس:
1- تابعیت ایران
2- متدین به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی
3- ارائه برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت یا گواهی اشتغال کادر نیروهای مسلح
تبصره – در مناطق محروم و موردنیاز به تشخیص دانشگاه، تاسیس داروخانه در حین انجام خدمت نظام وظیفه طبق ضوابط بلامانع خواهد بود.
4- داشتن شرایط حرفه ای و اولویت لازم طبق ضوابط
5- ارائه مدارک لازم طبق ضوابط مربوطه
6- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد


   
تعداد بازدید:   ۲۴۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >