کمیسیون ماده 20 داروخانه ها

1391/12/21 0:0

 

 

کمیسیون ماده 20


يكي از وظايف و اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي ، مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه هاي بعدي آن بعهده وزارتخانه مذكور گذاشته شده است صدور پروانه هاي تأسيس، مسئول فني موسسات پزشكي همچنين نظارت بر ورود و ساخت داروها ومواد بيولوژيك مي باشد. در اين راستا در ماده بيست قانون مذكور چنين آمده است: ماده 20- به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مطرح در ماده يكم عهده دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بيولوژيك، كميسيونهايي به نام كميسيونهاي تشخيص مركب از اعضاء زير در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رياست معاون ذيربط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي بر حسب رشته تشكيل مي گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود.

 وظایف و اختیارات كميسيون ماده 20

 در مورد هر يك از موضوع هاي ذكر شده اعضا متفاوتي دارد كه بر حسب موضوع در متن قانون به آنها اشاره شده است. در مورد بند3 ماده قانوني مذكور ( امور مربوط به داروخانه ها و شركتهاي توزيع دارو) قسمتي از وظايف و اختيارات كميسيون طي نامه شماره 36/13/د مورخ 16/2/81 مقام محترم وزارت به كميسيون ماده بيست استانها ( دانشگاههاي علوم پزشكي ) تفويض شد. اين اختيارات شامل موارد ذيل مي باشد: 1- صدور اجازه تاسیس داروخانه 2- صدور اجازه مسئوليت فنی داروخانه 3- ابطال مجوز يا پروانه داروخانه 4- تبديل وضعيت خدمات دارويي 5- ابطال و تاسيس همزمان در همان محل 6- اظهار نظر در رابطه با امور داروخانه ها

 

 

 

 

رئیس کمیسیون
   رئیس دانشگاه
دبیر کمیسیون
   معاون غذا و دارو
عضو
   رئیس اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر
عضو
   نماینده انجمن داروسازان
عضو
   داروساز آزاد به دعوت رئیس دانشگاه
عضو
   داروساز منتخب سازمان نظام پزشکی شهرستان مرکز استان


تاریخ بروز رسانی:   21 اسفند 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >