شیوه نامه اجرایی مساعدت بیماران خاص و صعب العلاج نیازمند

11 مهر 1395
در راستای سیاستهای کلی دولت محترم در حوزه سلامت و به منظور حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نیازمند و بی بضاعت ، بابت جبران هزینه های سنگین و تحمل ناپذیر دارویی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی ، بپیوست شیوه نامه اجرایی مساعدت به بیماران خاص و صعب العلاج نیازمند ابلاغ می گردد. امید است ضمن رعایت قوانین و مقررات مرتبط و در چارچوب اعتبارات ابلاغی ، نسبت به یاری رساندن به هم وطنان محروم مان تلاش نماییم.
« شیوه نامه اجرایی مساعدت به بیماران خاص و صعب العلاج نیازمند » الف - هدف : ارائه کمک به بیماران صعب العلاج نیازمند بابت جبران هزینه های سنگین و تحمل ناپذیر دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی بنابر ردیف درمان بیماران خاص و صعب العلاج می باشد. ب - دامنه عملکرد : سازمان غذا و دارو ، دانشگاه های مرتبط، داروخانه های منتخب و ساير مراكزي كه بنابر تشخيص سازمان غذا ودارو مجاز به صدور معرفي نامه مي باشند. ج - تعاریف : وزارت : عبارت است از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان : عبارت است از سازمان غذا و دارو دستگاه اجرایی : عبارت است از معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و ساير مراكزي كه بنابر تشخيص سازمان غذا ودارو مجاز به صدور معرفي نامه مي باشند. ضوابط : عبارت است از مجموعه دستورالعمل های مربوط به مساعدت(بخشی از هزینه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی بیماران خاص،صعب العلاج و نیازمند) که توسط سازمان غذا و دارو تهیه و ابلاغ می گردد. سامانه : سامانه مرکزی مساعدت به بیماران خاص و صعب العلاج داروخانه طرف قرارداد : كليه داروخانه هايي كه داراي قرارداد و يا تفاهم نامه همكاري با سازمان غذا و دارو و يا دستگاههاي اجرايي مرتبط جهت ارائه دارو یا ملزومات پزشکی با تخفيف ذكر شده در معرفي نامه مي باشند. د - مسئولیت ها : ۱- سازمان غذا و دارو : تأمین کننده و هماهنگ کننده دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی مورد نیاز بیماران خاص و صعب العلاج بی بضاعت و تخصیص بودجه به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه و داروخانه هاي طرف قرارداد پس از دریافت بودجه مورد نیاز از وزارت متبوع می باشد و ناظر بر حسن انجام وظایف محوله خواهد بود. ۲- دستگاه اجرایی : ۱- ۲ : پس از پایش بیماران و احراز نیازمندی و بيماري ( توسط مقام مسئول) ، تعیین مبلغ تخفیف داروی مورد نیاز بیماران و معرفی به داروخانه های طرف قرارداد جهت اخذ تخفيف با ارائه معرفی نامه که حاوي مشخصات دقیق بیمار شامل نام بیمار، نام پدر، شماره کد ملی، مبلغ تخفیف مربوط به شماره صفحه و کد بیمه، منضم به نسخه معتبر پزشک معالج انجام خواهد شد. ۲- ۲ : دانشگاه موظف است از پزشک معالج مربوطه اطلاعات لازم را در مورد داروی مورد نیاز بيمارکسب نماید. در مورد داروهایی که نمونه ایرانی موجود می باشد مساعدت براساس نمونه ایرانی پرداخت می گردد و استفاده از داروی مشابه خارجی مشروط بر تأیید ضرورت مصرف آن توسط پزشکان معتمد دانشگاه علوم پزشکی مربوطه خواهد بود. ۳-۲ :دستگاه اجرایی موظف است در حدود اعتبارات تامین و تخصیص داده شده از سوی سازمان ، به بیماران مساعدت نماید. تبصره ۱ :مساعدت به بیماران موردنظر از محل اعتبارات دانشگاهی(مازاد بر اعتبار دریافتی از سازمان) با نظر ریاست محترم دانشگاه بلامانع است. تبصره ۲: مساعدت به بیماران به صورت یک ماه درمیان و صرفاً برای بیماران نیازمند و بی بضاعت صورت پذیرد ( درصورت تشخیص معاون محترم غذا و دارو در تعداد دفعات کمک به بیماران محدودیت وجود ندارد) تبصره ۳ : مساعدت برای داروي مورد نياز حداکثر یک ماهه بیمار انجام پذیرد. ۳ - داروخانه های طرف قرارداد : ۱-۳ : انجام هماهنگی های لازم برای مساعدت به بیماران نیازمند که دارای معرفی نامه از طرف سازمان غذا و دارو ، معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و یا ساير مراكز مذكور در بند (ب) شيوه نامه می باشند و ارائه دارو با تخفیف مندرج در حواله (معرفی نامه). ۲-۳ : داروخانه ها باید داروی مورد نیاز بيماران را تأمين و میزان اعتبار تعیین شده را از مبلغ نسخه کسر کرده و از محل اعتبارات ارائه شده دریافت نماید. داروخانه موظف است نسخه پزشک را به طور کامل تحویل بیمار دهد و مابه التفاوت مبلغ نسخه را از بیمار دریافت کند (تخفیف ارائه شده به بیمار بابت تهیه کل اقلام موجود در نسخه می باشد و داروخانه نباید معادل مبلغ تخفیف ارائه شده در حواله ، دارو را به صورت رایگان به بیمار تحویل دهد) تبصره : چنانچه در حواله ارسالی از طریق سازمان غذا و دارو و دستگاههاي اجرايي قید گردد که بیمار می تواند از داروی خارجی استفاده نماید، انجام این امر بلامانع است در غير اينصورت رعایت بند ۲-۲ الزامی می باشد. ۳- ۳ : داروخانه طرف قرارداد موظف است برای هر نسخه بیمار پیش فاکتور چاپی با قید مبلغ هر دارو ، کسر تعهدات بیمه و مساعدت ساير مراكز و سهم بیمار را صادر نماید تا براساس آن نامه مساعدت صادر گردد. ۴- ۳ : داروخانه طرف قرارداد متعهد می گردد هر ۳۰ روز فهرست اسامی بیماران مراجعه کننده به داروخانه را همراه با مبلغ کل فاکتور و مبلغ تخفیف به هر بیمار به همراه مستندات مذكور در بند ۵- ۳ تهیه و ضمیمه نمایند که پس از بررسی به معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی مرتبط تحویل گردد. ۵- ۳ : مدارک و مستنداتي که باید توسط داروخانه (طرف قرارداد) به سازمان غذا و دارو و دستگاههاي اجرايي مرتبط تحویل گردد شامل موارد زیر می باشد: معرفی نامه صادره از طرف سازمان غذا و دارو و دستگاه اجرايي اصل نسخه پزشک در صورت آزاد بودن دارو و کپی نسخه در صورت بیمه بودن دارو اصل فاکتور فروش و تحویل دارو ، ممهور به مهر داروخانه تصویر صفحه اول دفترچه بیمار ( در صورت آزاد بودن این مورد نیاز نمی باشد ) تصویر کارت ملی بیمار ه : سوابق مورد نیاز جهت اجراء : دانشگاه باید مواردی که در شرح مراحل اجراء گفته می شود را کپی برابر اصل نموده و در سوابق بیمار نگهداری نماید. داروخانه ها موظف اند مبلغ تخفیف به هر بیمار را به همراه مستندات که در شرح مراحل اجرا ذکر می گردد ضمیمه نمایند تا به دستگاه اجرايي مربوطه تحویل دهند. و – اولویت ها و سقف کمک : الف: ۱- داروهای مربوط به بیماران صعب العلاج و خاص که خارج از تفاهم نامه سازمان غذا و دارو با سازمان های بیمه گر می باشد تا سقف ۷۰% سهم پرداختی بیمار - داروهای مشمول تفاهم نامه که سهم بیمار بیش از ۳۰% باشد تا سقف ۵۰% سهم پرداختی بیمار - داروهای مشمول تفاهم نامه که سهم بیمار کمتر از ۲۹% باشد تا سقف ۴۰% سهم پرداختی بیمار ب – در موارد زیر مساعدت قابل انجام نیست: ۱ – داروهای خارج از فهرست رسمی کشور ۲ – مکمل های تغذیه ای و رژیمی ج – پس از پایش و احراز صحت بیماری، با توجه به مبلغ پیش فاکتور صادره از سوی داروخانه تا سقف فوق الذکر تخفیف برای خرید داروی جدید طبق معرفی نامه صادر می گردد. ضمناً اگر بیمار معرفی نامه از ارگان های دولتی مانند مجلس، ریاست جمهوری و . . . داشته باشند لازم است رونوشت معرفی نامه جهت اطلاع از مساعدت انجام شده ارسال شود. ز – شرح مراحل اجراء : ز- ۱ : دستگاههاي اجرايي موظف اند برای هر بیمار که برای دریافت کمک هزینه دارویی مراجعه می نماید مدارک ذیل را دریافت نمایند : - رؤیت نتیجه پاتولوژی و آزمایشات مربوط به بیماران و اخذ تصویر آن - گواهی معتبر پزشک معالج با ذکر نام بيماري ،نام دارو و دستور مصرف آن ( بیش از یک ماه از تاریخ نسخه نگذشته باشد) - نسخه بیمار با مهر پزشکی که گواهی را صادر نموده است برای مصرف ۱ ماه - رؤیت اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه و دفترچه بيمه درماني بیمار و اخذ تصویر آنها - پیش فاکتور چاپی از داروخانه دارای تفاهم نامه با سازمان غذا و دارو یا دستگاه اجرايي - درخواست کتبی بیمار که آدرس و تلفن ثابت و همراه بیمار در آن قید شده باشد. تبصره ۱ : حضور بيمار و يا خانواده درجه يك ايشان (با اثبات رابطه خانوادگي) جهت دريافت معرفي نامه الزامي مي باشد. تبصره ۲: در موارد استثناء و در صورت احراز هویت بیمار از سایر طرق ممکن، پذیرش تصویر کارت ملی یا شناسنامه با تشخیص و تأیید مقام مسئول بلامانع است متن کامل اطلاعیه مذکور در فایل متن خبر قابل مشاهده می باشد.

کلمات کلیدی:
بیماران     خاص     جبران     هزینه     دارو    

تاریخ بروز رسانی:   11 مهر 1395

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر |فايل متن خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >