مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر


مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

شرح وظایف

نظارت بر امور فنی واداری داروخانه ها از طریق سرکشیهای مرتب به آن و کوشش در برطرف کردن نواقص و راهنمائی کارکنان در انجام وظایف قانونی مربوط

نظارت بر کارداروسازان و کمک داروسازان

سفارش تحویل و نگهداری و نسخه پیچی و ساخت دارو واداره داروخانه

نظارت بر حسن انجام وظایف کاردانها و تکنسینها ی امور داروئی

آموزش حین خدمت کارکنان داروخانه و بیمارستان در مورد داروهای سمی و آتش زا

نظارت بر توزیع دارو در بیمارستان و سایر موارد و پیشنهادات مناسب جهت تسهیل در امور مربوطه

انجام آزمایشهای میکروبیولوژِی از فرآورده های دارویی

مطالعه و بررسی ثبات شکل داروئی با گذشت زمان

شرکت در کمیته های داروئی و ارائه نظرات مشورتی در صورت لزوم

تعیین و برآورد نیاز استان به داروهای مخدر و الکل سفید و مطلق در سه ماه

رسیدگی به پرونده بیماران دریافت کننده داروهای اعتیاد آور و نظارت بر نحوه تحویل دارو به بیماران و بیمارستانهای تابع

انجام بازرسی مستمر از مراکز مصرف کنندگان داروهای مخدر

بررسی پرونده های بیماران مصرف کننده داروئی ریتالین و تشکیل جهت آن بیماران

نظارت مستمر بر کنترل داروهای مخدر

برآورد و تعیین میزان مورد نیاز الکل سفید و مطلق استان ودرخواست آن از اداره کل

انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق


چارت سازمانی مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >