کارشناسان اداره نظارت دارو و مواد مخدر


کارشناسان اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

شرح وظایف :

شرکت در کمیته های داروئی و ارائه نظرهای مشورتی در صورت لزوم

نظارت و کنترل برگ فروشهای کارپردازان با اسناد خرید دارو

شرکت در کمیسیون های مربوط به امور دارو

تشخیص و تهیه لیست داروهای مورد نیاز داروخانه و انبار داروئی و برآورد مقدار هریک از اقلام داروئی بر حسب نیاز و بررسی و اظهار نظر در مورد نحوه تهیه و خرید دارو

نظارت بر تهیه کارت موجودی انواع داروها بمنظور اطلاع از موجودی و تهیه لیست درخواستهای مجدد و بموقع

نظارت بر نحوه توزیع دارو در بیمارستان و پیشنهادات مناسب جهت تسهیل در امور مربوطه

نظارت و ارائه طریق کارکنان در مورد چگونگی نگهداری داروها در بخش ، داروخانه ، یا انبار داروئی.

آموزش حین خدمت کارکنان داروخانه و بیمارستان در مورد داروهای سمی و آتش زا

 


چارت سازمانی کارشناسان اداره نظارت دارو و مواد مخدر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >